Chiến lược kinh doanh - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Chiến lược kinh doanh - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Cắt nghĩa / hiểu về chiến lược kinh doanh: 05 huyệt tử – vai trò – chiến thuật & chiến lược – định nghĩa – 03 thành tố – 02 phân loại – 03 cấp độ
2- (thành tố 1) Hiểu về mô hình các mục tiêu: 04 mục tiêu lớn (mặt trận) – 02 phân nhóm – 04 loại doanh nghiệp
3- (thành tố 2) Phân tích nguồn lực (linh hồn là ở tài sản vô hình và sức kháng cự): vai trò – thể lực (hữu hình & vô hình) – 10 sức kháng cự
4- (thành tố 3) 04 thế cờ (cách thực thi): tấn công / đa dạng hóa / phòng thủ / chuyển hướng

.

P/s: … mục tiêu của hoạt động kinh doanh không chỉ là kiếm lợi nhận, nó là một hàm gồm có 04 biến lớn: khởi nghiệp (khách hàng + sản phẩm) + nuôi nghiệp (hạ tầng + tài chính). Không những vậy, mục tiêu còn cần hướng tới dài hạn thì nó mới được gọi là chiến lược. Tùy theo tình trạng nguồn lực, sẽ có 04 cách điều phối khác nhau: tấn công / đa dạng hóa / phòng thủ / chuyển hướng, nó giống như điều phối một trận đấu bóng đá trong một giải đấu dài vậy. Ngoài những trận đấu chính thức, cả cuộc đời là quá trình nâng cấp nguồn lực, vì nguồn lực là cội nguồn của chiến lược, mục tiêu luôn phải bắt nguồn/phụ thuộc bởi nguồn lực!

.

#VinhNapohoLearning

_ 20 Feb 2020 _

Chiến lược kinh doanh - Bài giảng tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...