Quản trị mâu thuẫn - Tóm tắt bài giảng Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Quản trị mâu thuẫn - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Nhận thức về mâu thuẫn: nguồn gốc (xâm phạm vùng an toàn) & vai trò (động lực của sự phát triển - tập thể đoàn kết như một là 01 tập thể sắp chết)
2- Phân loại mâu thuẫn: 06 mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn + 05 mâu thuẫn có lợi (do cấu trúc của tổ chức) + 12 mâu thuẫn có hại (do cảm xúc cá nhân)
3- Quản trị mâu thuẫn (tốn 21% thời gian): triệt tiêu mâu thuẫn có hại + tạo ra mâu thuẫn có lợi + quản trị nhuệ khí/marketing nội bộ
4- 07 nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn
5- 05 phương pháp/kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
6- 05 bước thận trọng khi giải quyết mâu thuẫn

P/s: … mâu thuẫn là quy luật không thể tránh được, nó có cả mặt xấu và tốt. Tuy nhiên, tập thể đoàn kết như một là 01 tập thể sắp chết. Cần phải quản trị mâu thuẫn để thổi bùng tổ chức lên: 1/ Triệt tiêu mâu thuẫn có hại + 2/ Tạo ra mâu thuẫn có lợi + 3/ Quản trị nhuệ khí/marketing nội bộ.

#VinhNapohoLearning

_ 05 Jan 2020 _


Tiêu đề ...
Nội dung ...