Quản trị nhân tài - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Quản trị nhân tài - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Nhận thức về thách thức của doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 và vai trò của nhân tài
2- Cắt nghĩa / hiểu về nhân tài (tài # giỏi): nhận diện (thuyết 3C) - 03 cấp độ - 03 vai trò
3- Quản trị nhân tài: khái niệm - 05 tư tưởng - chiến lược (ma trận 04 nhóm) - 02 thực thi (03 nội dung – 02 đối tượng)
4- 02 giải pháp giữ chân nhân tài: kích hoạt (vật chất) ngắn hạn – thúc đẩy (tinh thần) dài hạn

.

P/s: … người giỏi không phải người tài, giữ chân nhân tài không phải quản trị nhân tài!

.

#VinhNapohoLearning

_ 19 Feb 2020 _

Quản trị nhân tài - Tóm tắt bài giảng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...